Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Kozienice
 
Aktualności 


Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kozienice uprzejmie
informuje, że posiada przeznaczony do zbycia majątek ruchomy, którego spis zamieszczono w pliku poniżej


>>lista<<"ZASADY UDOSTĘPNIANIA WODY WODOCIĄGOWEJ DZIECIOM W PLACÓWKACH SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH. BEZPIECZNE FORMY I ZALECENIA HIGIENICZNO-SANITARNE"


>> czytaj<<Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kozienicach informuję, że Serwis Kąpieliskowy prowadzony przez Główny Inspektor Sanitarny dostępny jest pod adresem http://sk.gos.gov.pl.


Bieżąca oceny jakości wody w kąpieliskachBieżąca ocena jakości wody w kąpielisku Kozienice >>pobierz<<


Bieżąca ocena jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli w Janikowie, Garbatce-Letnisko "Polanka" i Garbatce -Zbyczyn >>pobierz<<


Więcej informacji dotyczących jakości wody w kąpieliskach uzyskają Państwo odwiedzając Serwis kąpieliskowy pod adresem sk.gis.gov.pl

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 2015

 

 

 

Warunki jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.01.1997 r. w spawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania - zmiana w (Dz. U. z 2009 r Nr 218, poz. 1696 z póź. zm.).

Zgłoszenia wypoczynku należy dokonywać  w formie elektronicznej wypełniając  formularz online  zamieszczony na stronie  wypoczynek.men.gov.pl oraz przez złożenie wydruku formularza wraz z załącznikami w Kuratorium Oświaty właściwym ze względu na miejsce siedziby organizatora wypoczynku.

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku pobierz

Poradnik nt. organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej pobierz


 


Obozy pod namiotami


 Instrukcja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami pobierz

 ZMIANA PIKTOGRAMÓW

dla mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 (CLP)

>> piktogramy zagrożeń <<

 >> ulotka <<

 


 

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności:

W sprawie wykrycia obecności atropiny i skopolaminy w produktach dla niemowląt i małych dzieci marki "Holle"

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności (10.11.2014)


Stwierdzenie obecności składnika alergennego - glutenu w produkcie:
„Melvit Mąka kukurydziana” 400 g 


więcej informacji 

 

Gorączka Krwotoczna Ebola - informacja

Lekarz POZ/AOS/NŚPM

Lekarz Dyżurny SOR lub IP

Zespoły Ratownictwa MedycznegoWytyczne
Głównego Inspektoratu Sanitarnego
w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych
na pływalniach
OSTRZEŻENIE PUBLICZNE - MAKARON RAZOWY
Informcja dla przedsiębiorców dotycząca klasyfikacji i oznakowania mieszanin chemicznych wynikających z rozporządzenia (WE) 1272/2008 (CLP).

Krótki poradnik na temat klasyfikacji i oznakowania chemikaliów w UE

 

 


 

Żłobki

Poradnik dla organizatorów żłobków pobierz

 Kampania "Stres w pracy? Nie dziękuje"

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy wraz z Europejska Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy organizuje kampanię "Stres w pracy? Nie, dziękuje!" Głównym celem kampanii jest promowanie zarządzania stresem
i zagrożeniami psychospołecznymi związanymi z pracą, a tym samym zapobieganie negatywnym skutkom, jakie niosą ze sobą dla pracowników, pracodawców, a w dłuższej perspektywie również dla gospodarki. Skuteczna kontrola zagrożeń psychospołecznych prowadzi do stworzenia środowiska pracy, w którym pracownicy są zdrowsi, a kultura bezpieczeństwa pracy ma wysoki poziom, co przekłada się na lepsze wyniki firmy.

Zagrożenia psychospołeczne występują w każdym miejscu pracy, ale nawet dysponując ograniczonymi zasobami, można je skutecznie kontrolować. Kampania zapewnia pracownikom i pracodawcom wsparcie i doradztwo w zakresie zarządzania stresem i zagrożeniami psychospołecznymi związanymi z pracą oraz promuje stosowanie do tego celu praktycznych, przyjaznych użytkownikowi narzędzi.

Zachęcamy pracodawców i pracowników do zapoznania się z tą kampanią.

Materiały informacyjne:

Plakat kampanii

Ulotka kampanii

Ulotka konkursu Dobrych Praktyk


 

 

Konkurs na realizację projektu

"Pilotażowy Program badania kobiet w ciąży w kierunku zakażenia HCV"


   Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny

ogłasza konkurs otwarty dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na realizację pobrań krwi od kobiet w ciąży (do 24 tygodnia) w województwach: mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim.

   Kobiety ciężarne będą mogły bezpłatnie wziąć udział w badaniu i otrzymają wyniki badania w kierunku zakażenia wirusem zapalenia wątroby C (HCV), który  przenosi się poprzez uszkodzenie ciągłości tkanek i może być przenoszony także z matki na dziecko.


Szczegóły konkursu znajdują się na stronach:
http://www.pzh.gov.pl/page/index.php?id=1650&L=0

http://www.testhcv.pzh.gov.pl/News


 


Informacja dla podmiotów prowadzących działalność 
w zakresie produkcji pierwotnej oraz sprzedaży bezpośredniej żywności.

    Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Kozienicach przypomina i informuje, iż zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym gospodarstwa działające na rynku spożywczym, tj. podmioty prowadzące produkcję pierwotną oraz prowadzące sprzedaż bezpośrednią obowiązane są złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej  ( art. 61 i art. 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywności - tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 136 poz. 914 z późn. zm.)

 

Produkcja pierwotna 

 

Produkcja pierwotna (podstawowa) oznacza uprawę roślin lub chów i hodowlę zwierząt  w celu pozyskania tzw. produktów pierwotnych. Produkcja pierwotna obejmuje także łowiectwo, rybołówstwo i zbieranie runa leśnego.

 

Do produktów pierwotnych zaliczamy produkty:

 • pochodzenia roślinnego, czyli zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby hodowlane,
 • pochodzenia zwierzęcego, czyli jaja, surowe mleko, miód, produkty rybołówstwa,
 • produkty zbierane w ich naturalnym środowisku (rosnące w warunkach naturalnych) zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego, czyli grzyby, jagody, ślimaki itp.

    Produkcja pierwotna obejmuje działalność na poziomie gospodarstw lub na podobnym poziomie, obejmującą m. in. produkcję, hodowlę i uprawę produktów roślinnych, jak również ich transport wewnętrzny, magazynowanie i postępowanie z produktami (bez znaczącej ich zmiany charakteru) w gospodarstwie i ich dalszy transport do zakładu przetwórczego.

  

    Podstawowe wymagania dla produkcji pierwotnej określa załącznik I rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. W treści ww. załącznika określono ogólne przepisy higieny dla produkcji podstawowej i powiązanych działań.


Sprzedaż bezpośrednia


Sprzedaż bezpośrednia to sprzedaż małych ilości surowców, czyli produktów produkcji pierwotnej do konsumenta końcowego i lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego. Dostawcami bezpośrednimi są zatem producenci małych ilości żywności nieprzetworzonej pochodzenia roślinnego, sprzedawanej konsumentowi finalnemu tj. osobą indywidualnym np. na targowiskach, placach targowych, w bramach własnych gospodarstw rolnych, handlu oboźnym, jak również sklepom i zakładom gastronomicznym (restauracje, bary, stołówki szkolne i inne).

Dostawy bezpośrednie nie dotyczą produktów pierwotnych wprowadzanych do obrotu przez zakład podmiotu działającego na rynku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Wymagania dotyczące dostaw bezpośrednich ujęte są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych  (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 774). Rozporządzenie to określa zakres działalności prowadzonej w ramach dostaw bezpośrednich środków spożywczych, w tym wielkość i obszar dostaw bezpośrednich oraz szczegółowe wymagania higieniczne dla działalności prowadzonej w ramach dostaw bezpośrednich żywności.

 

Działalność w ramach dostaw bezpośrednich może być prowadzona na terenie województwa, w którym prowadzona jest produkcja pierwotna lub na terenie województw przyległych.


Rejestracja zakładów prowadzących produkcję pierwotną lub sprzedaż bezpośrednią.


Organem właściwym w sprawach rejestracji jest Państwowy Inspektor Sanitarny. W związku z tym wnioski należy składać we właściwej terenowo Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.

 

We wniosku należy określić m.in. rodzaj i zakres działalności, która ma być prowadzona,  w tym rodzaj żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu oraz miejsce prowadzenia działalności. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych.


Wzory wniosków określone są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz U. z 2007 r. nr 106 poz. 730).

 

Informujemy, iż ww. wnioski dostępne są w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kozienicach lub na stronie internetowej stacji w wersji elektronicznej (pobierz wniosek).


Wpis zakładu do rejestru nie podlega opłacie. Natomiast prowadzący działalność  w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów (…), zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia podlega karze pieniężnej.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się zgłosić do właściwej terenowo

Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.


 

OSTRZEŻENIE !!!

 

 

 

 

 

 

 

Światowa Organizacja Zdrowia w związku ze sprzedażą jako suplementu diety produktu pn. Miracle Mineral Solution (Miracle Mineral Supplement, MMS), ostrzega przed doustnym przyjmowaniem tego preparatu. Jest to produkt przeznaczony do dezynfekcji i uzdatniania wody pitnej (posiada właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze) i nie jest przeznaczony do spożycia przez ludzi.

Według dostępnych informacji ww. produkt jest sprzedawany przez Internet, m.in. w serwisie allegro.pl oraz w sklepach internetowych jako naturalny środek mineralny, wzmacniający system immunologiczny organizmu i jako środek skuteczny w leczeniu wielu chorób, w tym HIV, gruźlicy, malarii, zapalenia wątroby i nowotworów. Produkt Miracle Mineral Solution (MMS) zawiera 28% r-r chlorynu sodu NaClO2 o pH 13.

Zaleca się stosowanie preparatu MMS wraz z aktywatorem - kwasem cytrynowym w proporcji 1:5, rozcieńczonego w wodzie, w dawce 15 kropli/ 2-3 razy dziennie. Mieszanina chloranu sodu i kwasu cytrynowego powoduje powstawanie dwutlenku chloru, który jest aktywnym składnikiem mającym właściwości przeciwbakteryjne i jest wykorzystywany do uzdatniania wody i dezynfekcji. Szczegółowe informacje dotyczące chlorynu sodu znajdują się w publikacji Światowej Organizacji Zdrowia pod adresem http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241660594_eng.pdf

Według informacji zawartych w ww. publikacji, bezpieczne spożycie dla chlorynu sodu wynosi 0,03 mg/kg masy ciała.

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi po przyjmowaniu chloranu sodu są wymioty i biegunka, prowadzące do odwodnienia; bóle brzucha i pieczenie w gardle. W przypadku bezpośredniego spożycia 10 g chloranu sodu (ok. 167 mg / kg masy ciała) może dojść także do methemoglobinemii, hemolizy oraz ostrej niewydolności nerek.

Odnotowano przypadki negatywnego oddziaływania preparatu MMS wśród ludzi na terenie 8 krajów, w tym w niektórych przypadkach mogło dojść do poważnego zagrożenia życia po spożyciu MMS (Australia, Belgia, Kanada, Czechy, Francja, Szwajcaria, Wielka Brytania i USA). Do tej pory, co najmniej w 7 krajach podjęto działania w celu ograniczenia treści informacji podawanych na stronach internetowych i / lub do zamknięcia stron internetowych i biur sprzedaży, które reklamują produkty sprzedawane pod nazwą Miracle Mineral Solution, Miracle Mineral Supplement, MMS, MMS2, których nie należy stosować doustnie, ponieważ może to być szkodliwe dla organizmu i nie ma naukowych dowodów wskazujących na ich korzystne oddziaływanie na organizm człowieka.

W związku z powyższym zachodzi podejrzenie, iż na rynek polski za pośrednictwem sklepów internetowych oraz serwisów aukcyjnych jest wprowadzany jako środek spożywczy produkt zawierający substancje stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka.

 

 Zaszczep w sobie chęć szczepienia


  
   Zaszczep w sobie chęć szczepienia
to akcja informacyjna na temat szczepień ochronnych przygotowana przez Główny Inspektorat Sanitarny przy współpracy ekspertów w dziedzinie wakcynologii.

   Akcja ma na celu promocję szczepień ochronnych, jako najskuteczniejszej formy zapobiegania chorobom zakaźnym.

Więcej informacji pod adresem www.szczepienia.gis.gov.pl 

 

 


 

Uwaga na metanol w płynie do spryskiwaczy

PPIS w Kozienicach przestrzega przed produktami powstającymi na bazie alkoholu metylowego.

Chodzi m.in. o płyny do spryskiwaczy, do których dodawana jest ta szkodliwa dla zdrowia substancja - apelujemy do kierowców, by czytali informacje o składzie zawartym na etykiecie produktu.

Metanol może być niebezpieczny nie tylko po spożyciu, ale np. poprzez kontakt ze skórą lub podczas inhalacji – wystarczy kilkugodzinna jazda samochodem przy regularnym spryskiwaniu szyb i włączonym nadmuchu.

Z obserwacji, które przeprowadził Instytut Transportu Samochodowego, wynika, że stosowanie płynu z metanolem (stężenie większe niż 3 proc.) podczas jazdy samochodem może powodować, że stężenie alkoholu w kabinie waha się od 100 do 350 mg/m3. Czyli może przekraczać nawet trzykrotnie dopuszczalne normy (rozporządzenie Ministra Pracy z 2002 roku). Rozporządzenie określa bowiem maksymalne stężenie w miejscu pracy na poziomie 100 mg/m3.

Zgodnie z przepisami to producenci i dystrybutorzy mają obowiązek odpowiedniego oznakowania produktów.

- Każdy produkt z metanolem powyżej 3 proc. ma odpowiednie ikony pokazujące, jak jest szkodliwy. Dodatkowo, produkt powinien mieć odpowiednią nakrętkę uniemożliwiającą łatwe odkręcenie produktu.

Na etykiecie powinien znajdować się także dokładny skład produktu i informacja, jak metanol w danym stężeniu wpływa na organizm. Na to, że produkt zawiera metanol, może wskazywać jego niska cena.

- Produkt zawierający trujący metanol jest o połowę tańszy niż z etanolem. Wynika to z ceny samego metanolu.

 

 


 

Stanowisko Głównego Inspektora  Sanitarnego

dotyczące profilaktyki i zwalczania wszawicy

Występowanie wszawicy wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym nasila się w okresie wakacyjnym przede wszystkim wśród dzieci młodszych, które nie posiadają jeszcze umiejętności samodzielnego dbania o higienie osobistą. Przebywanie w skupisku podczas wyjazdów, w tym także wspólna zabawa i wypoczynek sprzyjają rozprzestrzenianiu się wszawicy.

Wskazania profilaktyczne dla rodziców i dzieci:

1.      związywanie długich włosów lub krótkie fryzury ułatwiające pielęgnację skóry głowy i włosów,

2.      używanie wyłącznie osobistych przyborów higienicznych do pielęgnacji włosów,

3.      codzienne czesanie i szczotkowanie włosów,

4.      mycie włosów w miarę potrzeb (nie rzadziej niż raz w tygodniu),

5.      wyposażenie dzieci w środki higieniczne, takie jak szampony z odżywką ułatwiające rozczesywanie i wyczesywanie włosów,

6.      systematyczne sprawdzanie czystości głowy i włosów oraz systematyczne kontrole w okresie uczęszczania dziecka do przedszkola, szkoły lub pobytu w internacie, sanatorium itp.

 

W przypadku zauważenia jaj pasożytów (gnid) lub wszy we włosach należy zastosować dostępne w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja. W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni się poddać wszyscy domownicy.

 

W przypadku podejrzenia zakażenia wszawicą podczas pobytu w przedszkolu lub szkole należy poinformować o powyższej sytuacji pielęgniarkę szkolną lub wychowawcę.

 

Działania placówki nauczania i wychowania:

1.      przekazanie informacji wszystkim rodzicom o konieczności systematycznego sprawdzenia czystości skóry głowy i włosów u dzieci,

2.      w przypadku stwierdzenia występowania wszawicy u dzieci, należy poinformować rodziców o konieczności wykonania wśród wszystkich domowników zabiegów leczniczych,

3.      w przypadku podejrzenia o występowaniu wszawicy wśród dzieci i młodzieży szkolnej, pielęgniarka szkolna może przeprowadzić kontrolę czystości wśród uczniów, których rodzice wyrazili zgodę na objęcie ich profilaktyczną opieką zdrowotną,

4.      pielęgniarka informuje dyrekcję placówki o skali zjawiska, natomiast rodzicom przekazuje informacje o stanie czystości włosów  i skóry głowy ich dzieci oraz zaleca przeprowadzenie koniecznych zabiegów higienicznych,

5.      w miarę potrzeby dyrekcja placówki może zorganizować działania edukacyjne dotyczące ww. problematyki i skierować je do dzieci, rodziców i opiekunów,

6.      w przypadku występowania trudności w rozwiązywaniu problemu np. w rodzinach o niskim statusie socjoekonomicznym należy podjąć współpracę z władzami samorządowymi (pomocą społeczną), w celu udzielenia wsparcia tym rodzinom w rozwiązaniu problemu wszawicy wśród wszystkich domowników.

 

W razie potrzeby, w trudnych sytuacjach (duży zasięg występowania wszawicy, przewlekłe jej występowanie, trudne do rozwiązania przypadki), dyrekcja placówki może zwrócić się o wsparcie do własnej terenowej powiatowej stacji sanitarno epidemiologicznej. 


 

 


KAMPANIA PARTNERSTWO  DLA  PREWENCJI

    

     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kozienicach zaprasza do udziału w kampanii „Partnerstwo dla prewencji poprzez przywództwo i udział pracowników” zakłady pracy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.
          

     Celem konkursu jest pokazywanie najlepszych przykładów współpracy kierownictwa i pracowników w obszarze zapobieganiu ryzyku.

    

     Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie http://www.healthy-workplaces.eu/pl/ .

 

     Zagadnienia dotyczące pracy będzie koordynował przedstawiciel Głównego Inspektora Sanitarnego w Krajowej Sieci Partnerów – Pani Elżbieta Świętoń-Moczulska – główny specjalista w Departamencie Higieny Środowiska (tel. 22 536 14 06, email: e.swieton@gis.gov.pl).   


 

 

 

 

OFERTA SZKOLEŃ

 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kozienicach zaprasza na szkolenia:

1.      Systemy  kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie spożywczym  (HACCP, GMP, GHP).

2.      „Pierwsze kroki przedsiębiorcy” przy rozpoczynaniu działalności w zakresie produkcji/obrotu żywności/(ą).

3.      Nadzór Państwowej  Inspekcji Sanitarnej nad kosmetykami.

4.      Bezpieczeństwo sanitarne w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej.

5.      Zasady prawidłowego żywienia w obiektach  żywienia zbiorowego zamkniętego, z uwzględnieniem planowania jadłospisów dekadowych oraz przykładowych propozycji zdrowych i smacznych posiłków.

6.      Znakowanie żywności.

7.      Szkolenie dla osób pobierających  próbki wody do badań. – 24.04.2012r.

Ceny, program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na www.wsse.waw.pl. Informacje dostępne na stronie oraz pod nr telefonu: (22) 624 39 91 lub sale.konferencyjne@wsse.waw.pl.


Anonimowa Ankieta

 

 

Szanowni Państwo!

   Zadowolenie i zaufanie klientów Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kozienicach jest jednym z nadrzędnych celów Polityki Jakości Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kozienicach.

  Mając na uwadze doskonalenie komunikacji pomiędzy klientami a pracownikami PSSE w Kozienicach, zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety, której celem jest poznanie Państwa opinii na temat poszczególnych obszarów naszego działania.

   Zebrane informacje posłużą do usprawnienia naszej pracy oraz zagwarantowania wysokiej jakości obsługi klienta.

Wypełniony druk prosimy przesłać e-mailem na adres kozienice@psse.waw.pl

Ankieta: pobierz


TORNISTRY  SZKOLNE – ZALECENIA GŁÓWNE INSPEKTORA SANITARNEGO

         

 W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego i planowaniem przez rodziców zakupu wyposażenia i przyborów szkolnych, a w tym tornistrów Główny Inspektor Sanitarny opierając się na wynikach międzynarodowych badań nad zachowaniami zdrowotnymi dzieci i młodzieży (HBSC-Health Behaviour in School-aged Children. WHO Collaborative Study 2010), z których wynika, że 4 godziny i więcej spędza codziennie w domu:

 • 25,9% badanych uczniów przy odrabianiu lekcji:
 • 22,4% uczniów przy oglądaniu telewizji w tygodniu
 • 44,4% uczniów przy oglądaniu telewizji w dni wolne od szkoły
 • 27,3% korzysta z komputera.

a tylko 35,5% utrzymuje aktywność fizyczną na zalecanym poziomie, przedstawia zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego, a także wskazania jak prawidłowo zapakować i kontrolować jego właściwe użytkowanie:

 • waga tornistra nie powinna przekraczać 10 do 15% masy ciała ucznia,
 • powinien posiadać usztywnioną ściankę przylegającą do pleców,  
 • jego ciężar powinien być rozłożony symetrycznie,
 • cięższe rzeczy powinny być umieszczone na dnie, a lżejsze wyżej,
 • tornister powinien mieć równe, szerokie szelki,
 • długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców,
 • zalecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej,
 • tornister należy nosić na obu ramionach,
 • konieczna jest kontrola rodziców nad zawartością tornistra, aby zapobiec zabieraniu przez uczniów nadmiernej ilości zbędnych rzeczy,
 • wskazane jest podjęcie współpracy ze szkołą w celu zorganizowania na terenie szkoły miejsc, w których uczniowie będą mogli pozostawić część przyborów lub podręczników szkolnych.

          Nadmierna waga tornistra może powodować nasilenie bólów pleców, ma wpływ na zmniejszenie pojemności płuc, może sprzyjać kształtowaniu nieprawidłowej statyki ciała i w efekcie skrzywieniom kręgosłupa. Na przekroczenie wagi tornistrów/plecaków uczniów mają wpływ przede wszystkim czynniki takie jak:

 • obciążenie podręcznikami i zeszytami z przedmiotów, które nie były ujęte w programie nauczania w danym dniu,
 • noszenie dodatkowych słowników i książek,
 • noszenie przedmiotów nie związanych bezpośrednio z programem nauczania, takich jak: pamiętniki, albumy, zabawki, butelki z napojami,
 • rodzaj materiału, z jakiego wykonany został tornister lub plecak (waga pustego tornistra waha się od 0,5 kg do 2 kg),
 • niewystarczający nadzór opiekunów (rodziców, nauczycieli) nad zawartością tornistrów,
 • rzadko występująca możliwość pozostawiania części podręczników i przyborów w szkołach.

          Aby zapobiegać dysfunkcjom układu ruchu, oprócz prawidłowo dobranego, spakowanego i użytkowanego tornistra należy uczniom zapewnić odpowiednią ilość aktywności fizycznej, a także właściwego stanowiska praca, zarówno w szkole jak i w domu, oraz wyrobić właściwe nawyki ruchowe (zachowanie symetrii ciała przy wykonywaniu czynności ruchowych i statycznych tj. oglądanie telewizji lub odrabianie lekcji).


 

 

BEZPIECZNE MIEJSCE PRACY


Główny Inspektor Sanitarny w Warszawie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kozienicach  informuje, że w związku z członkowstwem w Krajowej Sieci Partnerów Krajowego Punktu Centralnego (KPC) Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy z siedzibą w Bilbao, w latach 2010-2011 KPC koordynował będzie polską edycję kampanii „Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków”.

            W szczególności kampania ta kierowana jest do przedsiębiorców, którzy swoimi działaniami poprawiają warunki pracy w zakładach pracy i zachęcić ich do udziału w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU - OSHA) zaprasza do składania wniosków w ramach edycji Europejskiego Konkursu Dobrych Praktyk w dziedzinie BHP. W edycji tej – przypadającej na lata 2010-2011 – nagrody zostaną przyznane przedsiębiorcom lub organizacjom , które w wyjątkowy i innowacyjny sposób przyczyniły się do promowania zintegrowanego zarządzania eksploatacja maszyn, urządzeń i budynków.

            Celem konkursu jest prezentacja korzyści wynikających z przestrzegania dobrych praktyk w zakresie BHP. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach dla firm zatrudniających poniżej 100 pracowników oraz dla firm zatrudniających powyżej 100 pracowników.    

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie  www.ciop.pl/bezpieczne_miejsce_pracy.

 
Ocena higieny procesu nauczania-uczenia się w roku szkolnym 2010/2011  

      

Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Kozienicach dokonała w roku szkolnym 2010/2011 oceny higieny procesu nauczania - uczenia się. Ocenie poddano 3 szkoły podstawowe tj. 10% szkół podstawowych będących w ewidencji. Wszystkie skontrolowane placówki podlegają pod Urząd Miejski w Kozienicach.

Oceny dokonano na podstawie poradnika opracowanego przez Główny Inspektorat Sanitarny. Na ogólną ocenę higieny procesu nauczania-uczenia się w szkole podstawowej składała się ocena warunków higieny pracy umysłowej w następujących grupach wiekowych: dzieci 5-6 letnie, edukacja wczesnoszkolna ( kl. I-III), uczniowie kl. IV-VI oraz ocena warunków ogólnoszkolnych ( szatnia, wejście, świetlica, boisko, zieleń), każda z powyższych grup była punktowana. Suma punktów zgromadzonych w poszczególnych grupach wpłynęła na ocenę aktualnego stanu w zakresie higieny procesu nauczania w poszczególnych placówkach. Każda placówka mogła osiągnąć maksymalnie 181 pkt.

Wyniki przeprowadzonych kontroli są następujące:

 • 1 placówka otrzymała  - 152pkt.
 • 1 placówka otrzymała – 155 pkt.
 • 1 placówka otrzymała -  160 pkt.

Przedstawione wyniki wskazują na to, iż warunki do higieny procesu nauczania – uczenia się w skontrolowanych placówkach są dobre. Placówki są zadbane, czyste, zapewniają dość dobre warunki do nauki dla uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

31 MAJA

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU

O szkodliwości palenia powiedziano już wszystko i wiele razy, ale powtarzać wciąż trzeba. Temu służy maj Światowy Dzień bez Tytoniu.

Święto obchodzone jest od 1987 r. Światowa Organizacja Zdrowia stara się uświadamiać i ostrzegać przed zgubnymi skutkami palenia tytoniu – głównie nowotworami płuc, przełyku, krtani, gardła czy trzustki. Na całym świecie po papierosy sięga regularnie ponad miliard osób, z czego ok. 200 mln to kobiety. Jeśli nie podjęte zostaną pilne działania zapobiegawcze, do roku 2030 tytoń może doprowadzić do zgonu ponad osiem milionów ludzi, z czego 2,5 miliona stanowić będą kobiety.

Tematem tegorocznych obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu jest

Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu

Ramowa Konwencja (FCTC) jest na świecie czołowym instrumentem kontroli używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Jako pierwszy traktat jaki wynegocjowano kiedykolwiek pod patronatem WHO, Ramowa Konwencja stała się sygnałem rozwoju zdrowia publicznego.

Światowy Dzień Bez Tytoniu 2011 ma na celu uwypuklenie znaczenia Traktatu, podkreślenie zobowiązań Stron wynikających z Traktatu i promowanie istotnej roli współpracy między Stronami i WHO we wspieraniu wysiłków krajów do wypełnienia tych zobowiązań.

Obchody Światowego Dnia Bez Tytoniu 2011 powinny skupić się na przesłaniu, że Państwa muszą w pełni wdrożyć traktat, aby chronić obecne i przyszłe pokolenia przed zgubnymi następstwami używania wyrobów tytoniowych oraz ekspozycji na dym tytoniowy w aspekcie zdrowotnym, społecznym, środowiskowym i ekonomicznym.

 

Sekcja Oświaty Zdrowotnej

i Promocji Zdrowia przy PSSE w Kozienicach

_______________________________________________________________________________________________

 

7 Kwietnia

Światowy Dzień Zdrowia

 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kozienicach Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia informuje, iż obchody Światowego Dnia Zdrowia w 2011 roku przebiegają pod hasłem „Odporność na antybiotyki”

Tegoroczny Światowy Dzień Zdrowia, który obchodzimy 7 kwietnia, jest poświęcony zagadnieniom związanym z rozprzestrzeniającą się na całym świecie lekoopornością mikroorganizmów chorobotwórczych.

Z okazji tego dnia, WHO zwraca uwagę na narastające ryzyko utraty właściwości leczniczych przez antybiotyki ratujące życie. Organizacja apeluje, aby stosować te leki w taki sposób, by drobnoustroje nie były coraz bardziej na nie oporne.

"Oporność na leki - zwana lekoopornością - pojawia się, gdy drobnoustroje, takie jak bakterie, wirusy, grzyby oraz pasożyty, zmieniają się, czyniąc nieskutecznymi działanie leków stosowanych do zwalczania wywoływanych przez nie infekcji. Kiedy organizmy te uzyskują oporność na większość leków przeciwdrobnoustrojowych, stają się tzw. supermikrobami. Wywołana przez nie infekcja może być śmiertelna, rozprzestrzenia się na inne osoby i pociąga za sobą ogromne koszty, zarówno w odniesieniu do pojedynczego chorego jak i całego społeczeństwa".

·         Więcej informacji na temat antybiotyków można uzyskać na stronie http://www.antybiotyki.edu.pl/

 

____________________________________________________________________________


22 MARCA - ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

22 marca na całym świecie obchodzony jest jako Światowy Dzień Wody. Został ustanowiony podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju (UNCED), która odbyła się 22 grudnia 1992 roku w Rio de Janeiro. Każdorazowo obchodom Dnia Wody przyświeca inne hasło. Tegoroczne brzmi „Water for Cities” – Woda dla Miast.

 Woda jest konieczna do życia, stanowi 90 % naszego organizmu, bez niej możemy przeżyć zaledwie 2- 3 dni, dlatego też bardzo ważne jest zabezpieczenie systemu zaopatrzenia w wodę i ochrona źródeł wody. Jakość wody do picia zależy od: składu surowca, z którego jest wyprodukowana, sposobu uzdatniania, dezynfekcji, magazynowania, stanu sieci i eksploatacji urządzeń dystrybucyjnych.

 Wygląd, smak i zapach wody to cechy najistotniejsze dla konsumenta.

 Woda jest zawsze bardzo rozcieńczonym roztworem soli, kwasów, zasad i gazów. Skład chemiczny wód zależy od ich pochodzenia.

 -   Wody opadowe zawierają niewielką ilość domieszek;

 -   Wody podziemne przesiąkające przez warstwy skorupy ziemskiej ulegają 
     
wzbogaceniu zarówno w składniki mineralne jak i związki organiczne;
-   Wody powierzchniowe zawierają zwykle mniej składników mineralnych niż wody   podziemne, ale charakteryzują się wyższą zawartością substancji organicznych pochodzenia naturalnego i przemysłowego.

 Wody ujmowane do produkcji wody pitnej poddawane są różnym procesom uzdatniania w zależności od rodzaju i ilości usuwanych zanieczyszczeń. Efektywność stosowanych metod uzdatniania wody ma istotny wpływ na procesy zachodzące w systemie dystrybucji, w wyniku których jakość wody może ulec wtórnemu pogorszeniu. Jednym z takich niepożądanych procesów jest zjawisko korozji, którego skutkiem może być niszczenie instalacji wodociągowych i wtórne pogorszenie jakości wody. Korozja instalacji wodociągowych dotyczy w takim samym stopniu wody zimnej jak i ciepłej i jest zjawiskiem nieuniknionym, które może zostać spowolnione w zależności od charakterystyki wody oraz specyficznych technologii uzdatniania. W rzeczywistości zjawiska korozji rur są bardzo złożone i zależą od wielu czynników m.in. od składu chemicznego wody, rodzajów materiałów zastosowanych w instalacji, warunków hydraulicznych czy też przebiegu sieci.

Zasadniczo wyróżnić można dwa rodzaje korozji instalacji wodociągowych: elektrochemiczna wywołana działaniem elektrolitów   biologiczna jako efekt działania mikroorganizmów.

 Największe właściwości korozyjne mają wody miękkie i kwaśne. Korozję rurociągów wywołują powstające na ich niejednorodnej powierzchni mikroogniwa korozyjne.
Najważniejsze czynniki wpływające na korozyjność uzdatnianej wody to:

1. Tlen
 
2. Zawartość związków mineralnych – chlorki i siarczany
3. Odczyn
4. Wartość węglanowa i CO2
5. Temperatura
6. Utleniacze dezynfekcyjne
7. Obecność mikroorganizmów

 W naszym kraju zbiorowe zaopatrzenie w wodę obejmuje 95,2% ludności i jest dokonywane przez 9388 przedsiębiorstw.

 Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi , produkowanej przez przedsiębiorstwa wodociągowe sprawowany jest przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2006 roku nr 122 poz. 851 z późn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 roku nr 123 poz. 858 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 roku nr 61 poz. 417 z późn. zm.).

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia stanowi implementacje Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/83 /WE z dnia 3 listopada 1998 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Na terenie powiatu kozienickiego liczącego 64 300 mieszkańców oraz 7 gmin Oddział Higieny Komunalnej nadzoruje 21 wodociągów publicznych, w tym 1
w mieście i 20 na wsi.

Na terenie naszego powiatu znajduje się:

- 9 wodociagów o produkcji < 100m3 /dobę:

 Proces uzdatniania polega na odżelazianiu  lub odżelazianiu i odmanganianiu.

 Z w/w ujęć korzysta 8 532 osoby.

 - 11 wodociągów o produkcji od 100 m3 /dobę do 1000m3 /dobę:

 

Proces uzdatniania również polega na odżelazianiu  lub odżelazianiu
i odmanganianiu.

 Z w/w ujęć korzysta 27 865 osób.

 -  1 wodociąg o produkcji  od 1000m3 /dobę do 10000m3  /dobę - 
  znajduje  się  na  terenie  miasta  Kozienice, którego właścicielem jest Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice. Sieć wodociągowa wykonana jest z rur PCV i rur żeliwnych. Odbiorcą usług są szkoły, restauracje, przedszkola, żłobek, dom pomocy społecznej, gospodarstwa domowe, zakłady pracy oraz szpital powiatowy jako ujecie awaryjne.

 W/w obiekt jest pod stałym nadzorem.   

  Zaopatruje 24 100 osób % ludności korzystającej z nadzorowanych ujęć stanowi 94.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w nadzorowanych wodociągach spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417 z późn. zm.)

 Ujęcia wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi – na naszym terenie nie występują .